కరుణానిధి కథే ఒక సినిమా- Part 2

కరుణానిధి కథే ఒక సినిమా- Part 2

అప్పుడు కరుణానిధికి 16 ఏళ్లు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మాంచి ఊపు మీద ఉంది. కరుణకు 19 ఏళ్లొచ్చేసరికి స్వాతంత్రోద్యమం వ్యాపించింది. ఇవేవీ కరుణను ఆకర్షించలేదు. పెరియార్ సమావేశాలు, ఆయన భావాలే కరుణానిధికి పాఠాలయ్యాయి, బాగా వంటబట్టాయి. 19వ ఏట కరుణానిధి జీవితంలో రచయితగా పెద్ద మలుపు తెచ్చే ఘటన జరిగింది. అదే.. ప్రేమ వైఫల్యం. ఆ రోజుల్లో కరుణ.. దూరపు బంధువుల అమ్మాయిని ప్రేమించారు. అమ్మాయికి కూడా కరుణ అంటే ఇష్టమే. పెళ్లి కూడా చేసుకుందామనుకున్నారు. […]

Read More